ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครูซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพียงอย่างเดียว สามารถผลิตบัณฑิตได้อีก 2 สาขา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในเวลาต่อมามีสถาบันที่ผลิตครูมากขึ้น ทั้งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และวิทยาลัยครูเอง ทำให้ผลิตครูเกินความต้องการ บัณฑิตเกิดการว่างงานจำนวนมาก ดังนั้นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดตั้ง คณะวิทยาการจัดการขึ้นในปี พ.ศ. 2527 (27 พฤศจิกายน 2527) ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม ในขณะนั้น

คณะวิทยาการจัดการ เดิมเรียก คณะวิชาวิทยาการจัดการ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ตรงข้างหอประชุมเก่า (โรงอาหาร) ในครั้งแรกที่เปิดสอนยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน หลังจากนั้นอีก 1 ปี จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 5 ภาควิชา คือ
          1. ภาควิชาการเงินและบัญชี
          2. ภาควิชาการตลาด
          3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
          4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์
          5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเพิ่มเป็นจำนวนมาก จึงได้ย้ายสำนักงานมายังหอสมุดเก่า ซึ่งว่างจากการใช้งานมาระยะหนึ่ง ต่อมาได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารสถานที่ใหม่ เรียกว่าอาคาร 5 ซึ่งเป็น อาคารไม้ 2 ชั้น เป็นสำนักงานคณะ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์

  • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" (คนของพระราชา) ใช้แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" ทั่วประเทศ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทรงพระราชทาน "ตราพระราชลัญจกร" ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทรงพระราชทาน "ตราพระราชลัญจกร" ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ "พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538" ทำให้ คณะวิชา เปลี่ยนเป็น คณะ ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น คณบดี พร้อมทั้งเปลี่ยนครุยวิทยฐานะของบัณฑิตใหม่ เป็นครั้งแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2539 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่า คณบดี เรียงลำดับดังนี้
       1. ดร.สุรพล ธีรรัตนพันธ์                       (24 พฤศจิกายน 2527 - 16 เมษายน 2530)
       2. รองศาสตราจารย์พิบูล ทีปะปาล           (17 เมษายน 2530 - 17 เมษายน 2534)
       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี ศรีมาโนชน์       (18 เมษายน 2534 - 10 พฤศจิกายน 2536)
       4. ดร.ทวิช บุญธิรัศมี                            (11 พฤศจิกายน 2536 - 15 มิถุนายน 2538)
       5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง คงชัย          (16 มิถุนายน 2538 - 30 กันยายน 2539)
       6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ สุวิทวัส          (1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2544)
       7. รองศาสตราจารย์เกริก วยัคฆานนท์       (1 ตุลาคม 2544 - 31 ตุลาคม 2551)
       8. รองศาสตราจารย์รวงพร อิ่มผล            (1 พฤศจิกายน 2551 - 30 กันยายน 2554)
       9. ดร.ไพฑูรย์ มากสุข                           (1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน)

   ปรัชญา 

ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้คู่จริยธรรม ชี้นำพัฒนาสังคม

   วิสัยทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

   พันธกิจ 

                    1. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
          2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และท้องถิ่น
          3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
          4. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตและนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ดีของสังคม
          5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย

   คุณลักษณะบัณฑิต 

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้
           
          1. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และท้องถิ่น
          2. มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
          3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
          4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในระดับที่สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
          5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเพื่อนบ้าน) ในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
          6. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
          7. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

   ตราสัญลักษณ์  

        ความสำเร็จประดุจเพชรแห่งปัญญา

   สีประจำคณะ : สีฟ้า


 บุคลากรประจำสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 นางอัชรี ภักดีสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานคณบดี -
2 นางสาวบุญถึง สัมมาโภชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -
3 นางสาวภิรษา โชติรุจิโสภณ นักวิชาการศึกษา -
4 นายสาธิต ศิลารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา -
5 นายจินดา ติระกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
6 นางสาวพิมพร พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
7 นางสาวมานิต ฆ้องบ้านโข้ง นักวิชาการพัสดุ -
8 นายจิรนัย แดงดี นักวิชาการศึกษา -
9 นางสาววิภา แก้วชมร นักวิชาการเงินและบัญชี -
10 นางสาวจรัสมณี โอวุฒิธรรม นักเอกสารสนเทศ -
11 นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -
12 นายอนุชา แก้วละมุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ -
13 นายวุฒิวัฒน์ เดชเรือง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา -
14 นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
15 นายสมคะเน หนูเล็ก พนักงานขับรถ -