แผนที่

  

  ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
     โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ 4008, 4009/ โทรสาร : 0-2472-5715
     E-mail : msbsru@hotmail.com