หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

    

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

    
* click ที่เล่มเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.อุกฤต คูหพันธ์ (ประธานสาขาวิชา) 768 4108
2 รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ 797 4133
3 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร อาคาร 6 ชั้น 6 1013
4 ผศ.ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม - -
5 ผศ.สิริรักษ์ ศรีเสวก 764 4104
5 อ.มรกต ภู่ทอง 764 4104
6 อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ 768 4108
7 อ.วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน 768 4108

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกร (ประธานสาขาวิชา) 761 4101
2 รศ.ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี 764 4104
3 ผศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว 761 4101
4 อ.ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ 761 4101
5 อ.นเรศ นิภากรพันธ์ 761 4101

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.ขวัญชัย ช้างเกิด (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 13 -
5 ผศ.นิตยา มณีวงศ์ อาคาร 7 ชั้น 13 -
3 อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาคาร 7 ชั้น 13 -
4 อ.ณัฐพนธ์ เกษสาคร อาคาร 7 ชั้น 13 -
5 อ.กรองทอง หีบโคกสูง อาคาร 7 ชั้น 13 -

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 รศ.นงนุช อุณอนันต์ (ประธานสาขาวิชา) 765 4105
2 ผศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร อาคาร 7 ชั้น 8 4131
3 ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น 765 4105
4 อ.อาภา วรรณฉวี 765 4105
5 อ.เดชา พนาวรกุล 787 4131
6 อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข 765 4105
7 ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง 765 4105

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 ดร.สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล (ประธานสาขาวิชา) 767 4107
2 ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี 764 4107
3 ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล 767 4107
4 อ.เดือนเด่น วสุนันต์์ 767 4107
5 ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา 765 4105

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.อารยา แสงมหาชัย (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 4 -
2 อ.พรรณา พูนพิน อาคาร 7 ชั้น 4 -
3 อ.สรสินธุ์ ฉายสินสอน อาคาร 7 ชั้น 4 -
4 อ.สุเมธ ใจเย็น อาคาร 7 ชั้น 1 4006
5 อ.วิชุณี สารสุวรรรณ อาคาร 7 ชั้น 4 -
6 อ.พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา อาคาร 7 ชั้น 4 -

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย (ประธานสาขาวิชา) 751 -
2 อ.ภัทิรา มาศมาลัย อาคาร 7 ชั้น 1 4003
3 อ.กรกช วนกรกุล 751 -
4 อ.ธนัช กรศุภกิจ 751 -
5 อ.โศภิณภา สุนทรวร 751 -

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.นภัสพร นิยะวานนท์ (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 7 ชั้น 4 1706
2 อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 4 1706
3 ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ อาคาร 7 ชั้น 4 1706
4 ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี อาคาร 7 ชั้น 4 1706
5 อ.อดิเรก วัชรพัฒนกุล อาคาร 7 ชั้น 1 4002

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.จารุณี บุญเรืองรัตน์ (ประธานสาขาวิชา) 7148 -
2 ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ 769 4109
3 อ.พรรพิชญา อัญชันภาติ 7148 -
4 ผศ.อภิญญา นุชนารถ 7148 -
5 อ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ 7148 -
6 อ.วรศิริ ผลเจริญ 7148 -
7 อ.มนชนก จุลสิกขี 7148 -

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.รัตนา บุญอ่วม (ประธานสาขาวิชา) 762 4102
2 ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร 762 4102
3 อ.อารียา จุ้ยจำลอง 762 4102
4 อ.รัตนา เทียมถนอม 762 4102
5 อ.ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข 763 4103

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ (ประธานสาขาวิชา) 762 4102
2 ผศ.ดร.จรัล มานตรี 773 4011
3 ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 762 4121
5 อ.วิรัชต์ แสงดาวฉาย อาคาร 7 ชั้น 8 -
6 อ.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง 769 4102
7 ผศ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 763 4103
8 อ.ณิชาภา แก้วประดับ 763 4103
9 อ.มนัสวี พัวตระกูล 763 4103
10 อ.เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ 773 4128

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ (ประธานสาขาวิชา) 763 4103
2 ผศ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ 755 1910
3 อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ 768 4121
4 อ.ณัฎฐ์ เดชะปัญญา อาคาร 7 ชั้น 5 -
5 อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ 764 4104
6 อ.อิศรา ยิ่งยวด 763 4104

 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา (ประธานสาขาวิชา) อาคาร 2 ชั้น 12A 1900
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข สำนักงานคณะ 4001
3 อ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ อาคาร 2 ชั้น 12A 1900
4 อ.ไซนิล สมบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 12A 1900
5 อ.พิเชฐ วงศ์จ้อย อาคาร 2 ชั้น 12A 1900
6 อ.พัชนี แสนไชย อาคาร 2 ชั้น 12A 1900