ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2562 3rd International Multiconference of Management Scince 2019: IMMS 2019 "The Management of Innovation for Community Development" ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [รายละเอียด] NEW

โครงการ "การพัฒนาภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับคณาจารยืและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561"[รายละเอียด]

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2561 [รายละเอียด]

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2nd International Multiconference of Management Science: IMMS 2018 "The Management of Digital Contents for Energizing Business Engine" ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 [รายละเอียด]

ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 ก.ค. 61  [รายละเอียด]

ประกาศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า ในวันที่ 27 ก.ค. 61"  [รายละเอียด]

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ (รอบ2)  [รายละเอียด]

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 / 2561  [รายละเอียด]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่3 การรับตรงร่วมกัน (TCAS 3/1 และ 3/2)  [รายละเอียด]

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 7 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป"  [รายละเอียด]

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 781 อาคาร 7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป "  [รายละเอียด]

ประกาศ เปิดรับสมัคร รอบ 5 ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2561  [รายละเอียด]

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 "เปิดเรียนวันแรก 14 สิงหาคม 2561"  [รายละเอียด]

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนฤดูร้อน / 2560  [รายละเอียด]

ประกาศ รับสมัคร (TCAS) รอบ3 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 590 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร 9 - 14 พฤษภาคม 2561  [รายละเอียด]

  ดาวน์โหลด

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 NEW
แบบขอเบิกเงินตามการดำเนินโครงการ
2562ฟอร์มรายงานโครงการการเรียนการสอน-1
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพ 12-14 มิถุนายน 2561
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2561
ปฏิทินวิชาการ และกำหนดการลงทะเบียน 1/2561
แบบฟอร์ม มคอ.7ฉบับปรับปรุง
เอกสารโครงการ "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560"
ปฏิทินวิชาการ และกำหนดการลงทะเบียน 3/2560
ปฏิทินวิชาการ และกำหนดการลงทะเบียน 2/2560
ปฏิทินวิชาการ และกำหนดการลงทะเบียน 1/2560
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.๒)
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
เส้นทางสู่บัณฑิต ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดทั้งหมด

  Links