12 มิ.ย. 61

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 7 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป [รายละเอียด]

 14 พ.ค. 61

"การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 781 อาคาร 7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป" [รายละเอียด]

 8 - 11 พ.ค. 61

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2560 ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 [รายละเอียด]

 30 พ.ค. 59

โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ "คลังวิชาการ (Academic Treasury)" [รายละเอียด]