7-9 มิ.ย. 59

“โครงการพัฒนาองค์การเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน” วันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม [รายละเอียด]

 30 พ.ค. 59

โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ "คลังวิชาการ (Academic Treasury)" [รายละเอียด]

 30 พ.ค. 59

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร "การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยขั้นสูง(Advance Academic Writing)" [รายละเอียด]

 2 พ.ค. 59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศของคณะวิทยาการจัดการ" วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 [รายละเอียด]

 20 เม.ย. 59

กำหนดการสอบปลายภาค (ตารางกลาง) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2558 [รายละเอียด]

 7 มี.ค. 59

วันชดเชยการเรียนการสอนภาคพิเศษ(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2/2558 [รายละเอียด]

 20 ม.ค. 59

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การกำหนดภาระงาน" วันที่ 20 มกราคม 2559