ปฏิทินการรับสมัคร
 หลักสูตรที่เปิดรับ

 ปฏิทินการรับสมัครเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่) เปิดรับสมัคร 16 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2559
ช่องทางรับสมัคร http://www.bsru.ac.th หรือ https://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.net
  ศูนย์รับสมัครนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่) เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559
ช่องทางรับสมัคร http://www.bsru.ac.th หรือ https://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.net
  ศูนย์รับสมัครนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998

 หลักสูตรที่เปิดรับ 

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว