ปฏิทินการรับสมัคร
 หลักสูตรที่เปิดรับ

 ปฏิทินการรับสมัครเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS)
รอบ 4 Admissions

ภาคปกติ เปิดรับสมัคร รอบที่ 4 Admissions ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561
ช่องทางรับสมัคร https://app.cupt.net/tcas/round4.php
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 โทร. 02-4737000 ต่อ ต่อ 1717 , 1719

 ปฏิทินการรับสมัครเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS)
รอบ 3 การรับแบบโควต้า

ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่) เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2561
ช่องทางรับสมัคร http://www.bsru.ac.th หรือ https://admission.bsru.ac.th
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 โทร. 02-4737000 ต่อ ต่อ 1717 , 1719

 ปฏิทินการรับสมัครเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS)
รอบ 3 การรับแบบโควต้า

ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบใหม่) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
ช่องทางรับสมัคร http://www.bsru.ac.th หรือ https://admission.bsru.ac.th
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 โทร. 02-4737000 ต่อ ต่อ 1717 , 1719

 หลักสูตรที่เปิดรับ 

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว