ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 7 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป "  [รายละเอียด] NEW

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 781 อาคาร 7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป "  [รายละเอียด]

ประกาศ เปิดรับสมัคร รอบ 5 ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2561  [รายละเอียด]

กำหนดการลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 "เปิดเรียนวันแรก 14 สิงหาคม 2561"  [รายละเอียด]

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2nd International Multiconference of Management Science: IMMS 2018 "The Management of Digital Contents for Energizing Business Engine" [รายละเอียด]

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคเรียนฤดูร้อน / 2560  [รายละเอียด]

ประกาศ รับสมัคร (TCAS) รอบ3 คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 590 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร 9 - 14 พฤษภาคม 2561  [รายละเอียด]

  Links