ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) 2nd International Multiconference of Management Science: IMMS 2018 "The Management of Digital Contents for Energizing Business Engine" [รายละเอียด] new

อ่านข่าวทั้งหมด

  Links